บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ กับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต้องทำอย่างไรบ้าง ?

 
 

  Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

การสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ กับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต้องทำอย่างไรบ้าง ?

: 1. กรณีสมัครสมาชิก
     1.1 ให้กรอกใบสมัครสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ (สวบช.1) (Click)
     1.2 หลักฐานประกอบ สวบช.สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องมีลายเซ็นของผู้สมัครในการรับรองสำเนาถูกต้อง ประกอบด้วย
          (1) สำเนาหลักฐานการศึกษา (ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา/ปริญญา) จำนวน ฉบับ ในกรณีที่ปริญญาไม่ได้ระบุ
          ชัดเจนว่าเป็นสาขาบัญชีให้แนบใบรับรองผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ด้วย 
          (2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
          (3)  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
          (4)  รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
          (5)  กรณีมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุล ให้แนบเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อนามสกุลด้วย จำนวน 1 ฉบับ

2. กรณีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
     2.1 ให้กรอกคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (สวบช.2) (Click)
     2.2 หลักฐานประกอบ สวบช.ใช้หลักฐานเช่นเดียวกับการสมัครสมาชิก
     2.3 การชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี  ให้ดำเนินการเช่นเดียวการกับชำระค่าบำรุงสมาชิก

3. ชำระค่าบำรุงสมาชิกหรือ โดยใช้บริการผ่านทางระบบบริการออนไลน์หรือชำระที่อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ
     ทั้งนี้ ต้องจัดส่งเอกสารข้างต้น พร้อม pay-in สลิปการจ่ายชำระเงินผ่านธนาคารมาทางไปรษณีย์ถึงส่วนงานทะเบียน สภาวิชาชีพบัญชีฯ หรือสามารถยื่นใบสมัครพร้อมชำระเงินได้ที่อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ และสถานะสมาชิกจะเริ่ม ณ วันที่มีการชำระค่าบำรุงสมาชิก

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit